Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Ogólne zasady obowiązujące przy zgłaszaniu

Ogólne zasady obowiązujące przy zgłaszaniu szkód z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW (dotyczy ubezpieczeń indywidualnych i grupowych tj. szkół, firm oraz innych instytucji.

Postępowanie w razie wypadku

W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku na terytorium Polski lub innego kraju Poszkodowany powinien niezwłocznie powiadomić o tym Towarzystwo wypełniając druk zgłoszenia szkody dostępny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 .

W zgłoszeniu szkody należy podać szczegółowe dane Poszkodowanego, w tym dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel) oraz adresowe (dokładne miejsce zamieszkania wraz z kodem pocztowym). Dla umożliwienia nam szybkiego kontaktu z Państwem, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego oraz wpisanie ewentualnego konta e-mail.

W przypadku, gdy Poszkodowany jest nieletni należy podać pełne dane osobowe i adresowe opiekuna prawnego. Wówczas, gdy wystąpią rozbieżności w nazwiskach należy udokumentować prawo do opieki nad nieletnim (poprzez dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego prawo do opieki).

Rubrykę dotyczącą zakresu ubezpieczenia wypełniamy stosując się do poniższych wskazówek:

- pełny - ubezpieczenie NNW w czasie pracy, w drodze z domu do pracy, w drodze z pracy, do domu oraz w życiu prywatnym,

UWAGA: Przez pojęcie "praca" rozumie się odpowiednio "uczelnię", "szkołę", "przedszkole" lub "zakład pracy".

Przyczynę, okoliczności i przebieg wypadku należy opisać dokładnie i wyczerpująco. Gdy wypadek miał miejsce podczas meczu, zawodów, występów lub wyścigów należy dołączyć sprawozdanie z ich przebiegu. Jeśli wypadek nastąpił w trakcie treningu wystarczy przedłożyć oświadczenie trenera.

Poszkodowany jest zobowiązany dostarczyć Towarzystwu całą zgromadzoną dokumentację lekarską i inne dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia. W przypadku gdy leczenie nie zostało zakończone w rubryce 10 zgłoszenia szkody należy zaznaczyć - przewidywany termin zakończenia leczenia.

UWAGA: Maksymalny okres leczenia brany pod uwagę dla celów ustalenia świadczenia to 12 miesięcy liczone od dnia wypadku.

Na podstawie zebranej dokumentacji medycznej lekarz orzecznik ustala doznany uszczerbek na zdrowiu, a następnie na jego podstawie Towarzystwo ustala wysokość należnego świadczenia.

Należne świadczenie zostaje przesłane przekazem pocztowym na Państwa adres, bądź przelewem na wskazane przez Państwa konto bankowe.

UWAGA: Forma przekazania świadczenia zależy od jej wskazania na druku zgłoszenia szkody. Świadczenie przekazane uprawnionemu w formie przelewu bankowego otrzymuje się szybciej niż przesłane przekazem pocztowym. Jednakże przy podaniu nr konta należy pamiętać, iż z dniem 1 lipca 2004 r. obowiązuje 26-cyfrowy nr konta bankowego.

Towarzystwo pragnie przypomnieć, iż wszystkie rubryki druku zgłoszenia szkody należy wypełnić szczegółowo, nie pomijając żadnej z nich. W przypadku braku szczegółowej wiedzy dotyczącej poszczególnych rubryk, należy wtedy wpisać "nie wiem", "nie było", "nie znam", "nie dotyczy" itp.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody osobowej z tytułu NNW wraz z załącznikami należy przesyłać na adres Centrali Towarzystwa:

Concordia Polska TUW

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

UWAGA: Odstępstwo od powyższych zasad stosuje się do indywidualnych i grupowych umów ubezpieczenia NNW opartych o szczególne warunki ubezpieczenia.

W razie jakikolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących likwidacji szkody, prosimy o kontakt telefoniczny:

nr 61 858 48 98 , fax nr 61 858 48 99

W Concordia Polska TUW szkody można zgłaszać telefonicznie lub za pomocą e-maila:

tel. 061 858 48 08 lub 061 858 48 65

fax 061 858 48 99

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.