REKRUTACJA

do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych

bieżące informacje

Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Data: 2021-03-15

Rekrutacja

WYPEŁNIJ WNIOSEK ONLINE

Data: 2021-03-15

Rekrutacja

Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021

Data: 2021-03-15

Rekrutacja

Informacja dla Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Data: 2021-03-15

Rekrutacja

Informator dla Rodziców 2021
Data: 2021-03-15

Rekrutacja

Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór


Data: 2021-03-15

Rekrutacja

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli

Data: 2021-03-15

Rekrutacja

OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata

Data: 2021-03-15

Rekrutacja

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Data: 2021-03-15

Rekrutacja

Oświadczenie o wykonaniu obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych

Data: 2021-03-15

Rekrutacja

Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021-2022

Data: 2021-02-10

Rekrutacja

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021-2022

Data: 2021-02-10

Rekrutacja

UCHWAŁA NR XXII/401/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 stycznia 2020 r.

Data: 2021-02-10

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Rekrutacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Data: 2021-02-10

Potrzebujesz pomocy?

Najcześciej zadawane pytania

dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 dotyczy dzieci z roczników 2015-2018

Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać (wymagany podpis obojga rodziców) i dostarczyć wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do placówki pierwszej preferencji. Dokumenty można przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR, zgodnie z zamieszczoną instrukcją w tym zakresie.

kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego bez części dot. dochodów/strat ze źródeł przychodów oraz odliczeń, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym

Oświadczenie rodzica. Dla weryfikacji oświadczenia rodzica komisja rekrutacyjna może poprosić do wglądu książeczkę/kartę szczepień kandydata.

Dane do logowania w systemie Nabór uzyskuje się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza wniosku, wówczas po wygenerowaniu wniosku na jednej ze stron widnieje login i hasło.

Nie, ponieważ dziecko rejestrowane jest w systemie po wygenerowaniu wypełnionego wniosku. Wygenerowany i podpisany przez obojga rodziców wniosek należy dostarczyć do placówki pierwszej preferencji.

zaświadczenie wydawane przez zakład pracy (zaświadczenie wystawiane jest na wzorze pracodawcy), szkołę, uczelnię wyższą, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG (Wydruk pochodzący ze strony internetowej CEIDG jest zgodny z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP).

Nie. Na wyniki rekrutacji wpływa tylko liczba uzyskanych punktów.

Nie. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu bez podziału na grupy wiekowe.

Kryterium należy rozumieć w ten sposób, że rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do przedszkola lub zespołu szkół na rok, na który jest obecnie prowadzona rekrutacja, czyli, że rodzice złożyli, przynajmniej jedną deklarację kontynuacji na nowy rok szkolny 2021/2022.

Kryterium dotyczy wyłącznie dzieci w wieku 3-6 lat. Nie uwzględnia się tego kryterium do dzieci 2,5 letnich i jego rodzeństwa.

Kwestię tę reguluje zapis ustawy Prawo oświatowe:
Art.131.1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Dzieci spoza Gminy Poznań mogą zostać przyjęte po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej, tj. po 1 września 2021 r., jeśli przedszkole posiada wolne miejsca.

Kwestię tę reguluje zapis ustawy Prawo oświatowe:
Art.31.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Dzieci 2,5 letnie nie mogą brać udziału w rekrutacji, gdyż dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. Natomiast dzieci 2,5 letnie mogą zostać przyjęte po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej, tj. po 1 września 2021 r., jeśli przedszkole posiada wolne miejsca.

Tak, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
Podpis nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw.
W przypadku braku zgody rodziców (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego.