Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 13 w Poznaniu.

Uczniowie klasy I i II gimnazjum oraz kl. 1, 2 ,3, 4 i 5 szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów kl. I i II gimnazjum oraz kl. 1,2,3, 4 i 5 szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2016/2017) są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego. Warunkiem wypożyczenia w/w podręczników jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności finansowej.
Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu. Uczeń kwituje odbiór na liście wypożyczeń. W przypadku zagubienia uczeń we własnym zakresie zakupuje nowy zestaw ćwiczeń.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręczników przez ucznia, rodzica zobowiązuje się do zwrotu kosztu zakupów podręczników. Wartość w/w określają dokumenty finansowe (faktury) lub ustala dyrektor szkoły. Sposób zapłaty określa corocznie dyrektor szkoły.
Uczniowie zobowiązani są używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
W przypadku, gdy uczeń odchodzi z gimnazjum lub ze szkoły podstawowej w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych. Bibliotekarz stempluje obiegówkę, którą uczeń zdaje w sekretariacie przed odbiorem dokumentów.
Zestaw będzie wypożyczony uczniom/rodzicom w terminie i formie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
Termin zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych wyznacza dyrektor szkoły.
Podstawa Prawna:Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.