szkolatytusa.pl

Doradztwo zawodowe

Aktualności

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK ÓSMOKLASISTY

Sprawdź swoje mocne strony

Kwestionariusz
inteligencji wielorakich

Test
predyspozycje zawodowe

Ankieta
skłonności zawodowych

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

FAQ

Nie. Ubiegłoroczna lista szkół, które prowadziły nabór w oparciu o inne zasady rekrutacji znajduje się tutaj>> 

Tegoroczna lista szkół spoza naboru powinna się pojawić w II semestrze https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.htm

System „wrzuca” ucznia do pierwszej klasy na liście preferencji, do której wystarczy mu punktów.

Kolejność naszych wyborów ma znaczenie, ponieważ system zakwalifikuje nas tylko do jednej klasy. Będzie to pierwsza klasa i szkoła, do której wystarczy nam punktów. System sprawdza naszą listę preferencji od pierwszej pozycji od góry i zjeżdża w dół do momentu zakwalifikowania (uzyskania wystarczającej liczby punktów).

Nie. Przedmiotami obowiązkowymi na części pisemnej są: język polski, matematyka i język obcy nowożytny, natomiast na części ustnej musisz zdawać język polski i język obcy nowożytny. Dodatkowo każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, jednocześnie ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych. Przedmioty dodatkowe uczeń wybiera sam – nie musi to być spójne z tym, jakie przedmioty realizował na poziomie rozszerzonym, ale wymaga to wtedy włożenia większej ilości samodzielnej nauki.

Jeśli z różnych względów nie chcesz kontynuować nauki w LO, technikum lub branżowej szkole I stopnia (pamiętaj – masz obowiązek nauki do 18 roku życia), możesz skorzystać z alternatywnych form kształcenia i zdobyć zawód w:

  1. a) Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej http://www.irpoznan.com.pl/strona,mlodociany-1.html
  2. b) Ochotniczych Hufcach Pracy http://wielkopolska.ohp.pl/ Hufce Pracy: http://wielkopolska.ohp.pl/hufce-pracy.html
  3. c) Ośrodkach Szkolenia i Wychowania: http://wielkopolska.ohp.pl/osrodki-szkolenia-i-wychowania.html

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów kandydata. Punkty są przyznawane za:
a) oceny szkolne z 4 przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w tym każdorazowo z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów punktowanych w wybranej szkole
b) wynik egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy),
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
– uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

 

  • Jak dobrze przeżyć ten rok szkolny? (np. 5 praktycznych wskazówek, jak zdobyć więcej punktów podczas rekrutacji lub 4 praktyczne wskazówki jak najlepiej zdać egzamin ósmoklasisty) https://www.youtube.com/watch?v=K3tUAt3rqA0

Osoby, które chcą studiować za darmo (na uczelniach państwowych), muszą wziąć udział w rekrutacji na studia. W zależności od kierunku studiów podczas rekrutacji brane są pod uwagę różne przedmioty zdawane na maturze. Jeżeli już teraz masz pomysł, co chcesz studiować, sprawdź koniecznie listę przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji na interesujący Ciebie kierunek studiów – przedmioty rozszerzone są jednym z dobrych kryteriów wyboru klasy w LO.

  • Zestawienie wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 – ZOBACZ – (zestawienie można wykorzystać do oszacowania do jakich oddziałów uczeń ma szansę się dostać)

Należy pamiętać, że w przypadku klas dwujęzycznych, wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oraz niektórych klas sportowych do punktacji włączono również wyniki uzyskane z egzaminów dodatkowych.

Przydatne linki

KOntaKT

PEDAGOG/DORADCA ZAWODOWY MAGDALENA MORAWSKA