Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12-04-2019r. (Dz.U. z 2019r poz. 1078) o opiece zdrowotnej nad uczniami zostało podpisane porozumienie z gabinetem stomatologicznym:

NZOZ PRO-MED

60-823 Poznań

ul. Słowackiego 8/234 tel. 618433262

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia wykonuje się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub ustawowych opiekunów albo pełnoletnich uczniów.

Druk zgody przekaże wychowawca klasy. Prosimy o podpisanie i jak najszybsze dostarczenie do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do wychowawcy.

W ramach porozumienia szkoła zorganizuje 4 bezpłatne badania profilaktyczne w roku kalendarzowym oraz fluoryzacje lakierem Duraphat.

Przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. fluoryzacji:

FLUORYZACJA LAKIEREM DURAPHAT – informacje ogólne

Dzieci pod opieką nauczycieli zostaną bezpłatnie przetransportowane wynajętym autokarem do wskazanego wyżej gabinetu.

Podczas badania lekarz stomatologii określi stan uzębienia oraz przeprowadzi bezpłatną fluoryzację (dotyczy dzieci ze stałym uzębieniem).